۷۸,۰۰۰ تومان

حفظ دوام و پایداری نقاشی (وارنیش نهایی)
بعد از اینکه لایه نقاشی به طور کامل خشک شد استفاده شود. (یک لایه با ضخامت نرمال ۴ تا ۵ روز).
زرد نمی کند.
حالت مات به  اثر می دهد.