۵۹,۴۰۰ تومان

مدادهای رنگی ديزاين با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص برای طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، و نقاشان حرفه ای طراحی و ساخته شده است.
مغـزی قـطـور ٣/٧ ميليمتری اين مـدادها از رنگدانـه های پلی كروميک و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده است.
در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است.