۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

مدادهای طراحی 12 عددی جعبه فلزی نیمه حرفه ای اکسپرشن برونزیل يک محصـول خارق الـعاده بـــرای طــراحان، تـصویـر سـازان،  نقاشان و طراحان صـنعتی نیمه حرفه ای است.
مغـزی اين مـدادها از بهتريـن گرافيـــت با قـطر ٢/٢ و ٢/٨  ميليمتر ساخته شده اســت.