۳۵,۴۰۰ تومان۷۱,۴۰۰ تومان

شمش گرافیت کنته تشکیل شده از گرافیت خالص مناسب برای کلیه تکنیک های نقاشی
مورد استفاده برای مبتدیان و هنرمندان