۷۶,۲۰۰ تومان

مناسب برای طراحی دقیق با رنگ شفاف می باشد

می توان آن را به تنهایی بر روی کاغذهای رنگی به خصوص سیاه استفاده کرد

این مداد مکملی ضروری برای تمام مدادهای کنته می باشد

عملکرد اصلی این مداد اشاره به حجم و ایجاد سایه و روشن می باشد