۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان

محوکن کرتاکالر در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ موجود است.
برای پخش کردن و کم کردن سایه ها در جزئیات و همچنین در سطح وسیعی از اثر.