۶۷,۸۰۰ تومان

مغزی گرافیتی ضخیم در قالب مداد جهت حفظ پاکیزگی دست و تسهیل در گرفتن آن هنگام طراحی

مناسب برای سایه زدن محدوده های وسیع

می تواند مانند مداد تراشیده شود