۲۳۰,۴۰۰ تومان

خمیر بی رنگ غلظت دهنده رنگ روغن.
جهت برجسته کاری و حجم دادن به رنگ.
آنرا با رنگ روی پالت ترکیب کنید و به رنگ غلظت دهید.
حجم رنگ را افزایش می دهد و اجازه می دهد برای کار با کاردک رنگ حجیم تری در اختیار داشته باشید.