۷,۰۰۰ تومان

مداد طراحی مناسب برای کارهای طراحی، نقشه های فنی، طرح ها و تصاویر است

به صورت تک در 12 گرید متنوع ،B ،B2 ،B4 ،B5 ،B6 ،B8 B12 ،H ،HB ،2H ،3H ،6H ارائه می گردد.

توجه: لطفا در یادداشت خود اعلام کنید چه گریدی را نیاز دارید.