۴۸,۸۰۰ تومان

برای چسبندگی مطلوب رنگ تـرک.
سطح رابه خوبی سنباده زده پرایمر را استفاده کنید.
٢۴ ساعت زمان برای خشک شدن نیاز است در صورت عجله در فر ١۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ٣۰ دقیقه قرار می دهیم.