۲۳,۴۰۰ تومان

پودر پیگمنت فلـزی برای درخشان کردن رنگهای مرطوب، ژل ها و پرایمرها و…
برای درخشان نمودن ترکهای خشک شده بر روی نقاشی.