۲۶,۴۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

ورنی دامار مناسب رنگ روغن، که جلوه ای آنتیک به کار می دهد.
وارنیش نهایی زمانی استفاده می شود که رنگ به طور کامل خشک شده باشد.
این وارنیش حالت قدیمی و کهنگی به اثر می دهد.
درخشش رنگ را افزایش می دهد.