۳۶,۰۰۰ تومان

گوتا یک مایع بی رنگ (پارافین مایع) می باشد برای انواع رنگ پارچه

این مدیوم به اثر شما درخشندگی می بخشد

باعث افزایش دوام رنگ پارچه می شود

قابل استفاده برای تکنیک باتیک