۳۰,۰۰۰ تومان

1/2 از مدیوم را با 1/2 از رنگ مخلوط کنید

این مدیوم بافت شبیه به مهره به اثر شما می دهد