۱۵۶,۰۰۰ تومان

رنگ را پخته تر نشان می دهد و جلوه ای آنتیک به کار می دهد.
باعث افزایش درخشندگی رنگ می شود.
در انتهای کار استفاده می گردد.