۴۳۶,۸۰۰ تومان

اسپری وارنیش دامار مایمری.
این ورنی برای رنگ روغن استفاده می شود.
رنگ را پخته تر نشان می دهد و جلوه ای آنتیک به کار می دهد.