۱۹۸,۰۰۰ تومان۲۲۳,۲۰۰ تومان

این محصول موجب زودتر خشک شدن رنگ روغن می شود.
بدون تغییر در غلظت رنگ، خشک شدن رنگ را سرعت می بخشد.
حالت آنتیک به کار می دهد.