۳۶۳,۶۰۰ تومان

اسپری وارنیش فیکساتیو نهایی مایمری.
فیکس کننده (مناسب برای کارهای ترسیمی- آبرنگ، گواش و رنگ روغن)
پس از استفاده امکان کار کردن مجدد روی اثر وجود دارد.