۳۳۰,۰۰۰ تومان

ورنی بی رنگ مناسب برای رنگ روغن و رنگ اکریلیک

بعد از خشک شدن کامل رنگ روغن ، اکریلیک باید استفاده شود

باعث کاهش درخشندگی می شود

از فاصله cm 30اسپری شود

قبل از استفاده تکان داده شود

به حالت عمودی نگهداری شود