۷۳,۴۰۰ تومان

مدیوم رنگ پارچه مونت مارت هنگامی که با رنگ پارچه ترکیب می شود باعث غلظت و برجستگی رنگ می شود.
این مدیوم بی رنگ بوده و به اثر شما درخشندگی می بخشد.