۲۰۱,۴۰۰ تومان

از این اسپری برای فیکس کردن تکنیک های خشک مانند: پاستل، ذغتل، مداد رنگی و… استفاده می شود.
به هیچ عنوان زرد نمی شود.