۱۱۷,۸۰۰ تومان

جهت محافظت اثر و کاهش شفافیت اثر هنری.
ظاهری مات کریستالی به سطح اثر می دهد.
پس از خشک شدن کامل کار مورد استفاده قرار گیرد.