۱۳۶,۵۰۰ تومان

ژل تکسچر شن قرمز اکریلیک پ ب اُ (افکت مدیوم نقاشی).
مدیوم غلیظ همراه با دانه های ریز شن.
ژل ریز دانه که بافت آن بعد از خشک شدن سطح مشابه شن می شود.
می توان آن را به طور مستقیم و یا مخلوط با رنگ های اکریلیک به کار برد.