۱۱۴,۰۰۰ تومان

سیکاتیو ها سرعت جذب اکسیژن و در نتیجه خشک شدن رنگ را افزایش می دهند.
خشک شدن نقاشی های رنگ روغن می تواند در سطح و عمق لایه رنگ اتفاق می افتد. سیکاتیو روشن کوارتری تالنز عمدتا خشک شدن در عمق لایه ها را افزایش می دهد.
كاهش زمان خشك شدن رنگ روغن.
کاهش قابلیت ارتجاعی و ماندگاری لایه رنگ.