۴۷۴,۰۰۰ تومان

تغییر درجه غلظت گواش و کاهش قوام رنگ.
افزایش شفافیت گواش.
افزایش براقیت.