۴۷۴,۰۰۰ تومان

مدیوم صمغ عربی تالنز (008) تغییر درجه غلظت گواش و کاهش قوام رنگ.
افزایش شفافیت گواش.
افزایش براقیت.
افزايش قابلیت ارتجاعی گواش و بنابراين كاهش خطر چروک شدن در لايه های ضخيم رنگ (در هم فرو رفتگی رنگ در لايه های ضخيم تر).
در سایز 75 ميلی ليتر موجود است.