۷۸,۰۰۰ تومان

در صورت ترکیب با رنگ میزان شفافیت، عمق و درخشندگی آن افزایش می یابد و از غلظت آن نمی کاهد.
با استفاده از آب یا مدیوم ها قابل رقیق کردن می باشد.
پس از خشک شدن براق و شفاف است.