۷۵,۰۰۰ تومان

وقتی كه خشک شود در برابر آب مقاوم است و باعث حساسيت كمتر نقاشی در برابر رطوبت می شود.
میزان براقيت آن در اثر ترکیب با وارنيش مات گواش تالنز ١۰٧ كاهش می یابد.
در عرض چند ساعت خشک می شود.