۱۸۶,۰۰۰ تومان

ماسك موقت برای بخش هايی در نقاشی آبرنگ.
جلوگيری از چسبندگی آبرنگ به مناطقی از نقاشی كه با لايه Liquid Masking پوشانده شده است.