۳۹,۱۰۰ تومان۵۰۲,۰۰۰ تومان

برای ترکیب رنگ های روغن از روغن بزرک اسنفاده می کنند.
روغن بزرک به عنوان ماده رابط اصلی در نقاشی استفاده می شود و رنگ را رقیق تر کرده و حرکت قلم بر روی بوم را روان تر می کند.
این روغن مایعی است با رنگ زرد کمرنگ که به روش قلیایی تصفیه شده است.