۱۶,۰۰۰ تومان۳۹,۶۰۰ تومان

اسکاتیوها سرعت جذب اکسیژن و در نتیجه خشک شدن رنگ را افزایش می دهند.
مایعی است بی رنگ با بویی ضعیف.
جهت سرعت بخشیدن زمان خشک شدن رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.