۱۲,۰۰۰ تومان

پاپیه ماشه خمیر سفید رنگی است که پوسته ضخیمی شبیه به سطح کاغذ مچاله شده ایجاد می کند.
برای به کار بردن روی هر سطحی مناسب است.
امکان رنگ آمیری آن پس از خشک شدن وجود دارد.