۲۱۰,۰۰۰ تومان

ریتاردر رنگ اکریلیک وینزور.
افزایش زمان خشک شدن رنگ های اکریلیک تا حداکثر 20 درصد.
به طور کامل از روی رنگ های اکریلیک تبخیر می شود.
مقدار خیلی کمی (حداکثر5 درصد) از آن استفاده شود.
با آب رقیق می شود.
در سایز 250 میل موجود است.