۱۴۴,۰۰۰ تومان

این  مدیوم بافت حاوی ذرات ظریفی است و می تواند برای عمق و ساختار بخشیدن به نقاشی های آبرنگی به کار برده شود.