عنوان کتاب: آموزش نگارگری
نويسنده: بهمن شریفی
مترجم: سونیا رضاپور
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 392