۸۸,۰۰۰ تومان

ست در و پنجره اشل.
ست 11 عددی شامل پنجره 12 شبکه، 8 شبکه و 4 شبکه،  پنجره ستاره، در تک لنگه، در دو لنگه است.

پنجره 4 شبکه: 4×2.5 cm.
پنجره 8 شبکه: 4×4.3 cm.
پنجره 12 شبکه: 6×4 cm.
پنجره ستاره: 2.5 cm.
در تک لنگه: 6.5×4 cm.
در دو لنگه: 6.5×3.5 cm.