۲۸۸,۰۰۰ تومان

این ژل بسیار غلیظ است و وقتی با رنگ های پایه آب ترکیب می شوند یک بافت فوق العاده ایجاد می کنند.
این ژل آماده برای استفاده بوده و نیازی به رقیق کردن ندارد.
روشنایی رنگ ها را افزایش می دهد، وقتی خشک می شود سطح براق بسیار روشنی دارد.
قابل استفاده روی هر سطحی است ولی مناسب ترین سطح چوب، گچ، بتونه و کاغذ است.