۵,۴۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان

مدادهای پاستل ديزاين بطور خاص برای طراحان، تصويرسازان، و نقاشانی طراحی شده است كه خواهان برترين و بهترين كيفيت و عملكرد در رنگ آميزی، تلفيق رنگ و كار با مداد پاستل هستند.
مغزی قطور ٣.٨ ميلی متری اين مدادها از پاستل خارق العاده ای ساخته شـده است.