۵۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طرح و نقش در تذهیب و فرش
نويسنده: حسین نیک بن
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 84