۲۳۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طوبای گل و مرغ
نويسنده: پرویز اسکندرپورخرمی
مترجم: کلود کرباسی
انتشارات: طبع و نشر
تعداد صفحات: 456