۲۲,۰۰۰ تومان

برای برش و تراشیدن گل سفالگری استفاده می شود.
دسته های آن از جنس چوب بوده و برای گرفتن در دست راحت بوده و به انگشتان آسیب نمی زند.