۳۶,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان

این مدیوم جهت افزایش شفافیت، براق و سیال نمودن رنگ روغن مورد استفاده قرار می گیرد.
این مدیوم دارای رنگی متمایل به زرد روشن می باشد.
این مدیوم جهت افزایش شفافیت، براق و سیال نمودن رنگ روغن می باشد.