۱۰۸,۰۰۰ تومان

از آن جایی که رنگ روغن از روغن بزرک ساخته می شود، برای ترکیب رنگ های روغن از روغن بزرک اسنفاده می کنند، روغن بزرک به عنوان ماده رابط اصلی در نقاشی استفاده می شود.
روغن رنگ را رقیق تر کرده و حرکت قلم بر روی بوم را روان تر می کند.
این روغن از حلال های آرتیست می باشد.